Thiếu úy biên phòng bắn đồng đội rồi tự sát: Lộ nguyên nhân không ngờ

Thiếu úy biên phòng bắn đồng đội rồi tự sát: Lộ nguyên nhân không ngờ1

“Khi chúng tôi đang tập võ thì Đạt đi về. Lúc này, Đạt bị anh em trách vì sao đi mà không xin phép. Sau đó anh ta vào phòng lấy...